Bazylejskie Kody Odpadów

Bazylejskie Kody Odpadów

Klucz do Zrównoważonego Gospodarowania Zasobami Środowiska

Konwencja bazylejska – Wprowadzenie

Bazylejskie Kody Odpadów to system klasyfikacji i zarządzania odpadami, który został wprowadzony przez Konwencję Bazylejską w celu skoordynowanego podejścia do gospodarki odpadami na skalę globalną. Te kody stanowią fundament dla efektywnego zarządzania odpadami, wspierając jednocześnie cele zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Historia i cel Bazylejskich Kodów Odpadów:

Bazylejskie Kody Odpadów zostały przyjęte w 1992 roku przez Konwencję bazylejską w Szwajcarii. Ich celem jest kontrola transgranicznego przemieszczania się niebezpiecznych odpadów, aby uniknąć negatywnych wpływów na zdrowie ludzi i środowisko. Kody te pomagają również w identyfikacji i klasyfikacji różnych rodzajów odpadów, co ułatwia skuteczne zarządzanie nimi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Listę charakterystyk niebezpieczeństwa opisuje załącznik numer III znajdujący się na końcu artykułu.

Struktura Bazylejskich Kodów Odpadów:

Bazylejskie Kody Odpadów składają się z alfanumerycznych oznaczeń, które precyzyjnie identyfikują rodzaj i źródło odpadów. Składa się z 20 kategorii opisanych w załączniku nr VIII (odpady niebezpieczne dla środowiska) oraz w załączniku nr IX (odpady bezpieczne).  Każda kategoria obejmuje określone grupy odpadów. Kody te pozwalają na precyzyjne określenie, czy dany odpad jest niebezpieczny czy też bezpieczny, a także pomagają w przewidywaniu możliwych skutków dla środowiska.

W tym miejscu należy wspomnieć, że odpady znajdujące się w wykazie w załączniku nr VIII są odpadami niebezpiecznymi dla środowiska i ich transport międzynarodowy jest ograniczony odrębnymi przepisami. Przemieszczając te odpady między granicami państw w tym EU należy posiadać stosowne notyfikacje

Wykaz kodów bazylejskich znajdziemy na końcu artykułu.

Rola Bazylejskich Kodów Odpadów w Gospodarce Odpadami:

Bazylejskie Kody Odpadów odgrywają kluczową rolę w gospodarce odpadami, umożliwiając skuteczne monitorowanie, transport i przetwarzanie odpadów na różnych etapach. W przypadku odpadów niebezpiecznych, konieczne jest szczególne podejście do ich transportu i utylizacji, a kody te pomagają w zapewnieniu zgodności z przepisami międzynarodowymi.

Znaczenie dla Przemysłu:

Przemysł również odgrywa istotną rolę w skutecznym stosowaniu Bazylejskich Kodów Odpadów. Firma produkująca odpady musi dokładnie sklasyfikować je zgodnie z odpowiednimi kodami, co ułatwia właściwe zarządzanie odpadami w ramach zakładowych procedur oraz przyczynia się do ochrony środowiska.

Wyzwania i Perspektywy:

Mimo że Bazylejskie Kody Odpadów przynoszą liczne korzyści, istnieją również wyzwania związane z ich stosowaniem, takie jak konieczność stałego aktualizowania w związku z ewoluującymi technologiami i substancjami chemicznymi. Niemniej jednak, perspektywy na przyszłość wskazują na konieczność globalnego zaangażowania w celu skutecznego zarządzania odpadami i ochrony środowiska.

Podsumowanie:

Bazylejskie Kody Odpadów stanowią istotny instrument w globalnym wysiłku na rzecz zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska. Poprzez precyzyjną klasyfikację odpadów, ułatwiają one skuteczne zarządzanie nimi na wszystkich poziomach – od lokalnego po międzynarodowy. Ich rola w ochronie zdrowia ludzi i środowiska jest nieoceniona, co sprawia, że są one kluczowym elementem działań na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Wykaz kodów bazylejskich

Załącznik nr VIII – odpady niebezpieczne

A1Odpady metali i metalonośne

A1010 Odpady metali i odpady składające się ze stopów jakichkolwiek poniższych metali:

 • Antymon
 • Arsen
 • Beryl
 • Kadm
 • Ołów
 • Rtęć
 • Selen
 • Tellur
 • Tal

ale z wyłączeniem takich odpadów szczegółowo wymienionych na wykazie B.

A1020 Odpady zawierające jako składniki lub zanieczyszczenia, z wyłączeniem odpadów metali w postaci masywnej, którąkolwiek z poniższych substancji:

 • Antymon; związki antymonu
 • Beryl; związki berylu
 • Kadm; związki kadmu
 • Ołów; związki ołowiu
 • Selen; związki selenu
 • Tellur; związki telluru

A1030 Odpady zawierające jako składniki lub zanieczyszczenia, którąkolwiek z poniższych substancji:

 • Arsen; związki arsenu
 • Rtęć; związki rtęci.
 • Tal; związki talu

A1040 Odpady zawierające jako składniki którąkolwiek z poniższych substancji:

 • Karbonylki metali
 • Związki chromu sześciowartościowego

A1050 Szlamy galwaniczne

A1060 Odpady cieczy klarowanej z trawienia metali

A1070 Ługowane pozostałości z przetwarzania cynku, pył i szlamy, takie jak jarosyt, hematyt itp.

A1080 Odpady pozostałości cynku nieumieszczone w wykazie B, zawierające ołów i kadm w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości z Aneksu III

A1090 Popioły ze spalania izolowanych drutów miedzianych

A1100 Pyły i pozostałości z systemów oczyszczania gazów z pieców do wytopu miedzi

A1110 Zużyte roztwory elektrolityczne z rafinacji elektrolitycznej miedzi i elektrolitycznego otrzymywania miedzi

A1120 Odpady szlamów, z wyłączeniem szlamów anodowych z systemów oczyszczania elektrolitycznego w rafinacji elektrolitycznej miedzi i elektrolitycznym otrzymywaniu miedzi

A1130 Zużyte roztwory trawiące zawierające rozpuszczoną miedź

A1140 Odpady katalizatorów chlorku miedziowego i cyjanku miedziowego

A1150 Popiół metali szlachetnych ze spalania płytek obwodów drukowanych, nie ujęty w wykazie B 6

A1160 Odpady akumulatorów kwasowych, całych albo kruszonych

A1170 Niesortowane odpady akumulatorów, z wyłączeniem mieszanki akumulatorów jedynie z wykazu B. Odpady akumulatorów niewymienione w wykazie B, zawierające składniki z Aneksu I w zakresie, który czyni je odpadami niebezpiecznymi

A1180 Odpady lub złom zespołów elektrycznych i elektronicznych 7  zawierające komponenty takie jak akumulatory i inne baterie z wykazu A, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkło aktywowane oraz kondensatory PCB lub zanieczyszczone przez związki z Aneksu I (np. kadm, rtęć, ołów, polichlorowany bifenyl) w takim zakresie, że posiadają właściwości zawarte w Aneksie III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B1110) 8

A1190 Odpadowe kable pokryte lub izolowane plastikiem zawierającym lub zanieczyszczonym smołą węglową, polichlorowanymi bifenylami 9 , ołowiem, kadmem, innymi związkami organohalogenowymi lub innymi składnikami wyszczególnionymi w Aneksie I w takim stopniu, że wykazują one właściwości określone w Aneksie III;

A2 Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje organiczne

A2010 Odpady szkła z lamp katodowych i innego szkła aktywowanego

A2020 Odpady nieorganicznych związków fluoru w postaci ciekłej lub zawiesin, lecz z wyłączeniem odpadów wymienionych w wykazie B

A2030 Odpady katalizatorów, z wyłączeniem odpadów wymienionych w wykazie B

A2040 Odpady gipsowe powstające w przemysłowych procesach chemicznych, jeśli zawierają składniki z Aneksu I w zakresie wykazującym właściwości odpadów niebezpiecznych z Aneksu III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2080)

A2050 Odpady azbestowe (pyły i włókna)

A2060 Popiół lotny z elektrowni opalanych węglem zawierający substancje z Aneksu I w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości z Aneksu III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2050)

A3 Odpady zawierające głównie związki organiczne, które mogą zawierać metale i substancje nieorganiczne

A3010 Odpady z produkcji lub przetwarzania koksu naftowego i bitumenu

A3020 Odpady olejów mineralnych nienadające się do pierwotnie zamierzonego użytku

A3030 Odpady, które zawierają, składają się z lub są zanieczyszczone osadami ołowianych związków przeciwstukowych

A3040 Odpadowe cieczy termicznych (wymienniki ciepła)

A3050 Odpady z produkcji, formowania i użycia żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów/spoiw z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B4020)

A3060 Odpady nitrocelulozy

A3070 Odpady fenoli, związków fenolu, w tym chlorofenolu z postaci ciekłej lub zawiesin

A3080 Odpady eterów, bez wymienionych w wykazie B

A3090 Odpady pyłu, popiołu, szlamów i mączki skórzanej, jeśli zawierają związki chromu sześciowartościowego lub biocydy (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B3100)

A3100 Odpady okrawków lub inne odpady skóry lub składników skóry nieodpowiednie do wytwarzania artykułów skórzanych, zawierające związki chromu sześciowartościowego lub biocydy (uwaga na odpowiedni wpis na liście B, B3090)

A3110 Odpady z wyprawiania skór, zawierające związki chromu sześciowartościowego lub biocydy lub substancje zakaźne (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B3110)

A3120 Frakcja miękkich odpadów z rozdrabniania

A3130 Odpady związków organicznych zawierających fosfor

A3140 Odpady niechlorowcowanych rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A3150 Odpady chlorowcowanych rozpuszczalników organicznych

A3160 Odpady chlorowcowanych lub niechlorowcowanych pozostałości destylacji suchej powstających w procesach odzyskiwania rozpuszczalników organicznych

A3170 Odpady przy produkcji alifatycznych węglowodorów chlorocoorganicznych (takich jak chlorometan, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilu oraz epichlorohydryna)

A3180 Odpady, substancje i artykuły zawierające, składające się lub zanieczyszczone polichlorowanym bifenylem (PCB) lub polichlorowanym trifenylem (PCT), polichlorowanym naftalenem (PCN) lub polibromowanym bifenylem (PBB) lub jakimikolwiek innymi polibromowanymi pochodnymi tych związków, przy poziomie stężenia wynoszącym 50 mg/kg lub większym 10

A3190 Odpady w postaci pozostałości smołowych (z wyłączeniem cementów asfaltowych) powstające podczas rafinacji, destylacji i innych procesów pirolitycznych substancji organicznych

A3200 Materiały bitumiczne (odpady asfaltowe) pochodzące z budowy i utrzymania dróg, zawierające smołę (z uwzględnieniem odpowiedniego wpisu w wykazie B, B2130)

A4 Odpady, które mogą zawierać albo składniki nieorganiczne albo składniki organiczne

A4010 Odpady z produkcji, sporządzania i stosowania produktów farmaceutycznych, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A4020 Odpady kliniczne i pokrewne; odpady z praktyki medycznej, pielęgniarskiej, dentystycznej, weterynaryjnej i podobnych oraz odpady wytwarzane w szpitalach i innych placówkach w trakcie badań, leczenia pacjentów lub w trakcie realizacji projektów badawczych

A4030 Odpady z produkcji, formowania i użycia biocydów i fitofarmaceutyków, w tym odpady pestycydów i herbicydów, nieobjęte specyfikacją, przeterminowane 11  lub nienadające się do pierwotnie zamierzonego użytku

A4040 Odpady z produkcji, formowania i użycia chemikaliów do zabezpieczania drewna 12

A4050 Odpady, które zawierają, składają się lub są zanieczyszczone jakąkolwiek z następujących substancji:

 • Cyjanki nieorganiczne, z wyjątkiem pozostałości zawierających metale szlachetne w postaci stałej ze śladową ilością cyjanków nieorganicznych
 • Cyjanki organiczne

A4060 Odpady olejowo-wodne, mieszaniny węglowodorów z wodą, emulsje

A4070 Odpady z produkcji, formowania i użycia tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów, pokostu, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B4010)

A4080 Odpady o charakterze wybuchowym (z wyłączeniem tych odpadów wymienionych w wykazie B)

A4090 Odpady roztworów kwaśnych lub zasadowych, inne niż wymienione w odnośnej kategorii w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2120)

A4100 Odpady z urządzeń sterujących zanieczyszczeniami przemysłowymi służącymi do oczyszczania gazów odlotowych, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A4110 Odpady, które zawierają, składają się lub są zanieczyszczone jakąkolwiek z następujących substancji:

 • Związek z grupy polichlorowanego dibenzofuranu
 • Związek z grupy polichlorowanej dibenzodioksyny

A4120 Odpady, które zawierają, składają się lub są zanieczyszczone nadtlenkami

A4130 Opakowania i pojemniki na odpady zawierające substancje z Aneksu I w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości odpadów niebezpiecznych z Aneksu III

A4140 Odpady składające się z lub zawierające nienormatywne lub przeterminowane 13  substancje chemiczne odpowiadające kategoriom z Aneksu I i wykazujące właściwości odpadów niebezpiecznych z Aneksu III

A4150 Odpady substancji chemicznych powstające w wyniku prac naukowo-badawczych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub nowe i których oddziaływanie na zdrowie człowieka lub środowisko jest nieznane

A4160 Zużyty węgiel aktywny nieujęty w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2060)

 

ANEKS IX odpady bezpieczne

B1 Odpady metali i metalonośne

B1010 Odpady metali i stopów metali w postaci metalicznej nierozproszonej:

 • Metale szlachetne (złoto, srebro, grupa platynowców oprócz rtęci)
 • Złom żelaza i stali
 • Złom miedzi
 • Złom niklu
 • Złom aluminium
 • Złom cynku
 • Złom cyny
 • Złom wolframu
 • Złom molibdenu
 • Złom tantalu
 • Złom magnezu
 • Złom kobaltu
 • Złom bizmutu
 • Złom tytanu
 • Złom cyrkonu
 • Złom manganu
 • Złom germanu
 • Złom wanadu
 • Złom hafnu, indu, niobu, renu i galu
 • Złom toru
 • Złom pierwiastków ziem rzadkich
 • Złom chromu

B1020 Czysty, niezanieczyszczony złom metali, łącznie ze stopami metali, w ostatecznej postaci luzem (arkusze, płyty, belki, pręty itp.):

 • Złom antymonu
 • Złom berylu
 • Złom kadmu
 • Złom ołowiu (z wyłączeniem akumulatorów kwasowych)
 • Złom selenu
 • Złom telluru

B1030 Metale ognioodporne zawierające pozostałości

B1031 Odpady metali i stopów metali: molibdenu, wolframu, tytanu, tantalu, niobu i renu w postaci metalicznej rozproszonej (proszek metalowy), z wyłączeniem takich odpadów jak wymienione w wykazie A, wpis A1050, Szlamy galwaniczne

B1040 Złom zespołów z wytwarzania energii elektrycznej, niezanieczyszczony olejem smarowym, PCB lub PCT w zakresie, jaki czyni je odpadami niebezpiecznymi

B1050 Zmieszane metale nieżelazne, złom ciężkiej frakcji, niezawierające materiałów z Aneksu 1, w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości Aneksu III 15

B1060 Odpady selenu i telluru w postaci metalicznej wolnej, w tym proszek

B1070 Odpady miedzi i stopów miedzi w postaci rozpraszającej się, chyba że zawierają składniki z Aneksu I w zakresie wykazującym właściwości z Aneksu III

B1080 Popiół cynkowy i jego pozostałości, w tym pozostałości stopów cynku w postaci rozproszonej, chyba że zawierają składniki z Aneksu I w zakresie wykazującym właściwości z Aneksu III lub wykazującym właściwości niebezpieczne H4.3 16

B1090 Odpady baterii spełniające parametry specyfikacji, z wyłączeniem baterii zawierających ołów, kadm lub rtęć

B1100 Odpady metalonośne powstające przy stapianiu, wytopie i uszlachetnianiu metali:

 • Lut twardego cynku
 • Zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu:

– Kożuch żużlowy wierzchni z cynkowania kęsisk płaskich (>90% zn)

– Kożuch żużlowy denny z cynkowania kęsisk płaskich (>92% zn)

– Kożuch żużlowy z odlewów ciśnieniowych cynku (>85% zn)

– Kożuch żużlowy z cynkowania ogniowego kęsisk płaskich (> 92% zn)

– Szumowiny cynkowe

 • Szumowiny aluminiowe (lub piana) z wyłączeniem zgarów słonych
 • Żużle z miedzi przetwarzane do dalszego przetwarzania lub uszlachetniania, niezawierające arsenu, ołowiu lub kadmu w zakresie wykazującym właściwości odpadów niebezpiecznych z Aneksu III
 • Odpady okładzin i materiałów ogniotrwałych, w tym tygle używane przy wytopie miedzi
 • Żużle z hutnictwa metali szlachetnych do dalszego uszlachetniania
 • Żużle tantalu zawierające cynę w ilości mniejszej niż 0,5%

B1110 Zespoły elektryczne i elektroniczne:

 • Zespoły elektroniczne składające się wyłącznie z metali lub stopów
 • Odpady lub złom zespołów elektrycznych i elektronicznych 17  (w tym płytki obwodów drukowanych) niezawierające komponentów takich jak akumulatory czy inne baterie z wykazu A, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkło aktywowane oraz kondensatory PCB lub niezanieczyszczone przez związki z Aneksu I (np. kadm, rtęć, ołów, polichlorowany bifenyl) lub z których zostały one usunięte w takim zakresie, że nie posiadają właściwości zawartych w Aneksie III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A1180)
 • Zespoły elektryczne i elektroniczne (w tym płytki obwodów drukowanych, podzespoły elektroniczne i druty) przeznaczone do bezpośredniego ponownego wykorzystania 18  a nie do powtórnego przetwarzania lub ostatecznego unieszkodliwienia 19

B1115 Odpadowe kable metalowe pokryte lub izolowane plastikiem, nieuwzględnione w wykazie A w kategorii A1190, z wyjątkiem kabli przeznaczonych do procesów unieszkodliwiania z wykorzystaniem, na dowolnym etapie, niekontrolowanych procesów termicznych, takich jak otwarte spalanie;

B1120 Zużyte katalizatory, z wyłączeniem płynów stosowanych jako katalizatory, zawierających którąkolwiek substancję:

 

Tabela

 

B1130 Oczyszczone zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

B1140 Pozostałości zawierające metale szlachetne w postaci stałej, zawierające ślady nieorganicznych cyjanków

B1150 Odpady metali szlachetnych i stopów (złoto, srebro, grupa platynowców oprócz rtęci) w postaci rozproszonej, niepłynnej, odpowiednio opakowane i z odpowiednią etykietą

B1160 Popiół metali szlachetnych ze spalania płytek obwodów drukowanych (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A1150)

B1170 Popiół metali szlachetnych ze spalania filmów fotograficznych

B1180 Odpady filmów fotograficznych zawierające halogenki srebra i srebro metaliczne

B1190 Odpady papieru fotograficznego, zawierające halogenki srebra i srebro metaliczne

B1200 Granulowany żużel powstający przy produkcji żelaza i stali

B1210 Żużel powstający przy produkcji żelaza i stali, w tym żużel jako źródło TiO2 i wanadu

B1220 Żużel z produkcji cynku, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20%), przetwarzany zgodnie z normami przemysłowymi (np. DIN 4301), głównie do celów budowlanych

B1230 Zgary walcownicze powstające przy produkcji żelaza i stali

B1240 Zgorzelina tlenku miedzi

B1250 Odpady pojazdów mechanicznych wycofanych z eksploatacji, nie zawierające cieczy ani innych związków niebezpiecznych

B2 Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje organiczne

B2010 Odpady z górnictwa w postaci nierozproszonej:

 • Odpady naturalnego grafitu
 • Odpady łupków, zarówno z grubsza okrawanych jak i ciętych piłą lub w inny sposób
 • Odpady miki
 • Odpady leucytu, nefelinu i sjenitu nefelinowego
 • Odpady skalenia
 • Odpady fluorytu
 • Odpady krzemionki w postaci stałej z wyłączeniem odpadów używanych w odlewnictwie

B2020 Odpady szkła w postaci nierozproszonej:

 • Stłuczka i inne szklane odpady i złom szklany poza szkłem z lamp katodowych i inne szkła aktywowane

B2030 Odpady ceramiczne w postaci nierozproszonej:

 • Odpady i pozostałości spieków ceramiczno-metalowych
 • Włókna na bazie ceramicznej, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

B2040 Pozostałe odpady zawierające głównie związki nieorganiczne:

 • Częściowo rafinowany siarczan wapnia wytwarzany z odsiarczania gazów odlotowych (FGD)
 • Gipsowe odpady płyt ściennych i okładzin tynkowych powstające z rozbiórki budynków
 • Żużel z produkcji miedzi, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20%), przetwarzany zgodnie z przemysłowymi normami przemysłowymi (np. DIN 4301 i DIN 8201), głównie do celów konstrukcyjnych i jako materiał ścierny
 • Siarka w postaci stałej
 • Kamień wapienny z produkcji cyjanamidu wapniowego (posiadający ph poniżej 9)
 • Chlorki sodu, potasu i wapnia
 • Karborund (węglik silikonu)
 • Kruszywo betonowe
 • Lit-tantal i lit-niob, zawierające złom szklany

B2050 Popiół lotny z elektrowni opalanych węglem, nieujęty w wykazie A (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A2060)

B2060 Zużyty węgiel aktywny, nie zawierający żadnego ze związków z Aneksu I w zakresie wykazującym właściwości odpadów z Aneksu III, na przykład węgiel pochodzący z uzdatniania wody pitnej i z produkcji spożywczej i produkcji witamin (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A4160)

B2070 Zawiesina fluorku wapnia

B2080 Odpady gipsowe powstające w przemysłowych procesach chemicznych, nieujęte w wykazie A (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A2040)

B2090 Odpady resztek anod z produkcji stali lub aluminium, wytworzonych z koksu naftowego lub bitumenu i oczyszczonych do zwykłych wymogów przemysłowych (z wyłączeniem resztek anod z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych i przemysłu metalurgicznego)

B2100 Odpady wodzianów glinu i odpady tlenku glinu oraz pozostałości z produkcji tlenku glinu, z wyłączeniem takich substancji stosowanych do procesów oczyszczania gazów, flokulacji i filtracji

B2110Pozostałości boksytów („muł czerwony”) (pH utrzymane poniżej 11,5)

B2120 Odpady roztworów kwaśnych lub zasadowych o pH większym niż 2 i mniejszym niż 11,5, które nie są żrące lub w inny sposób niebezpieczne (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A4090)

B2130 Materiały bitumiczne (odpady asfaltowe) pochodzące z budowy i utrzymania dróg, nie zawierające smoły 20  (z uwzględnieniem odpowiedniego wpisu w wykazie A, A3200)

B3 Odpady zawierające głównie związki organiczne, które mogą zawierać metale i materiały nieorganiczne

B3010 Stałe odpady tworzyw sztucznych:

Następujące tworzywa sztuczne lub mieszanki tworzyw sztucznych, pod warunkiem że nie są pomieszane z innymi odpadami i są przygotowane do specyfikacji:

 • Pozostałości tworzyw sztucznych niechlorowcoorganicznych polimerów i kopolimerów, zawierające ale nie ograniczone do następujących substancji 21 :

– etylen

– styren

– polipropylen

– politetraftalan etylenu

– akrylonitryl

– butadien

– poliacetale

– poliamidy

– polietraftalan butylenu

– poliwęglany

– polietery

– polisiarczki fenylenu

– polimery akrylowe

– alkany C10-C13 (plastyfikator)

– poliuretany (niezawierające CFC)

– polisiloksany

– polimetakrylan metylu

– polialkohol winylowy

– polibutyral winylu

– polioctan winylu

 • Odpady żywicy utwardzonej lub produktów kondensowanych:

– żywice mocznikowo-formaldehydowe

– żywice fenolowo-formaldehydowe

– żywice melaminowo-formaldehydowe

– żywice epoksydowe

– żywice alkidowe

– poliamidy

 • Odpady fluorowanych polimerów 22

– perfluoroetylen/propylen (FEP)

 • Alkan perfluoro alkoksylowy

> Tetrafluoroetylen/perfluorowinyloeter (PFA)

> Tetrafluoroetylen/perfluorometylowinyloeter (MFA)

– polifluorek winylu (PVF)

– polifluorek winylidenu (PVDF)

B3020 Odpady papieru, kartonu i wyrobów papierniczych

Następujące materiały, pod warunkiem że nie są pomieszane z odpadami niebezpiecznymi:

Odpady i makulatura z papieru lub kartonu:

 • niebielony papier lub karton, papier lub karton falisty
 • inny papier lub karton, wykonany głównie z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwiony w masie
 • papier lub karton, wykonany głównie ze ścieru drzewnego (np.: gazety, czasopisma i podobne druki)
 • inne, w tym, ale nie wyłącznie

1) laminowany karton

2) niesortowana makulatura

B3026 Następujące odpady ze wstępnego przetwarzania opakowań kompozytowych płynów niezawierające materiałów wyszczególnionych w Aneksie I w stężeniach wystarczających dla wykazania właściwości wyszczególnionych w Aneksie III:

– niedająca się wydzielić frakcja tworzywa sztucznego

– niedająca się wydzielić frakcja tworzywa sztucznego i aluminium

B3027 Odpady z laminowanych etykiet samoprzylepnych zawierające surowce wykorzystywane w produkcji etykiet

B3030 Odpady tekstylne

Następujące materiały, pod warunkiem że nie są pomieszane z innymi odpadami i są przygotowane do specyfikacji:

 • odpady jedwabiu (w tym kokony nienadające się do motania, odpady przędzy i rozwłóknione szmaty):

– niezgrzeblone lub czesane

– pozostałe

 • odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpady przędzy, z wyłączeniem rozwłóknionych szmat

– wyczeski wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

– pozostałe odpady wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

– odpady z grubej sierści zwierzęcej

 • odpady bawełny (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty)

– odpady przędzy (w tym odpady nici)

– rozwłóknione szmaty

– pozostałe

 • Odpady i pakuły lniane
 • Odpady i pakuły (włącznie z odpadami przędzy i rozwłóknione szmaty) konopi siewnych (Cannabis sativa L.)
 • Odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) juty i innych tekstylnych włókien łykowych (wyłączając len, konopie siewne i ramii)
 • Odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) sizalu i innych tekstylnych włókien rodzaju agawy
 • Pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) orzecha kokosowego
 • Pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) abaki (konopi manilskich lub Musa textilis Nee)
 • Pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) ramii i innych tekstylnych włókien roślinnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
 • Odpady (w tym wyczeski, odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) włókien sztucznych

– włókien syntetycznych

– włókien sztucznych

 • Znoszone ubrania i inne znoszone wyroby włókiennicze
 • Zużyte szmaty, odpady szpagatu, lin i sznurów, zużyte wyroby ze szpagatu, lin i sznurów z tekstyliów

– segregowane

– pozostałe

B3035 Odpady z tekstylnych pokryć podłogowych, dywanów

B3040 Odpady gumy

Następujące materiały, pod warunkiem że nie są pomieszane z innymi odpadami:

 • Odpady i kawałki gumy twardej (np. Ebonitu)
 • Pozostałe odpady gumy (z wyłączeniem odpadów wyszczególnionych gdzie indziej)

B3050 Odpady nieprzerobionego korka i drewna:

 • Odpady i kawałki drewna, luzem i w klocach, brykiety, granulki lub podobne formy
 • Odpady korka: korek kruszony, granulowany lub mielony

B3060 Odpady z przemysłu rolno-spożywczego, pod warunkiem że nie są skażone:

 • Osad drożdżowy winiarski
 • Suszone i sterylizowane odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne lub w postaci granulek lub inne, z rodzaju używanego do żywienia zwierząt, nigdzie indziej niewymienione ani niewłączone
 • Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych lub wosków zwierzęcych lub roślinnych
 • Odpady kości i rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przetworzone (lecz nie cięte według kształtu), poddane traktowaniu kwasem lub odżelatynizowane
 • Odpady ryb
 • Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady kakaowe
 • Pozostałe odpady z przemysłu rolno-spożywczego, z wyłączeniem produktów ubocznych, które spełniają krajowe i międzynarodowe wymogi i normy dotyczące spożycia przez ludzi lub zwierzęta

B3065 Odpady tłuszczów i olejów jadalnych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (np. oleje do smażenia), pod warunkiem że nie wykazują właściwości z Aneksu III

B3070 Następujące odpady:

* Odpady ludzkich włosów

* Odpady słomy

* Dezaktywowane grzybnie grzybów z produkcji penicyliny, używane jako pasza dla zwierząt

B3080 Odpady, okrawki i pozostałości gumy

B3090 Okrawki i inne odpady skóry lub składników skóry nieodpowiednie do wytwarzania artykułów skórzanych, z wyłączeniem odpadów po wyprawianiu skóry, niezawierające związków chromu sześciowartościowego lub biocydów (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3100)

B3100 Pył, popiół, szlamy i mączki skórzane niezawierające związków chromu sześciowartościowego lub biocydów (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3090)

B3110 Odpady z wyprawiania skór niezawierające związków chromu sześciowartościowego lub biocydów lub substancji zakaźnych (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3110)

B3120 Odpady, w skład których wchodzą barwniki spożywcze

B3130 Odpady eterów polimerycznych i odpady innych niż niebezpieczne eterów monomerycznych niezdolne do tworzenia nadtlenków

B3140 Odpady opon pneumatycznych, z wyłączeniem przeznaczonych do procesów określonych w Aneksie IVA

B4 Odpady, które mogą zawierać albo składniki nieorganiczne albo składniki organiczne

B4010 Odpady, w których skład wchodzą głównie farby emulsyjne lub lateksowe, tusze i utwardzone pokosty niezawierające rozpuszczalników organicznych, metali ciężkich lub biocydów, w zakresie czyniącym z nich odpady niebezpieczne (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A4070)

B4020 Odpady z produkcji, formowania i użycia żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów/spoiw, które nie zostały wymienione w wykazie A, niezawierające rozpuszczalników i innych zanieczyszczeń w takim stopniu, że nie wykazują właściwości z Aneksu III, np. na bazie wody lub klejów na bazie skrobi kazeinowej, dekstryny, eterów celulozy, polialkoholi winylowych (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3050)

B4030 Zużyte aparaty fotograficzne jednorazowego użytku z bateriami, nieujęte w wykazie A

 

ANEKS III Lista charakterystyk niebezpieczeństwa

Klasa ONZ tabela